SATIŞ TEMSİLCİSİ KAYIT FORMU
* Adı Soyadı
TC Kimlik No
Cinsiyet
Mahalle / Belde / Köy
Cadde
Sokak
Bina Adı / Kat Daire
Bina No
İlçe
İl
Ev Telefonu
Cep Telefonu
Doğum Tarihi
Email
Banka Hesap No (IBAN)
Daha Önce Satış Tecrübesi

POTA METAL PLASTİK KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TALİ SATICILIK SÖZLEŞMESİ

Organize Sanayi Bölgesi 47.Cadde No:7 Melikgazi-KAYSERİ adresinde mukim Pota Plastik Kuyumculuk San. Ve Tic. Ltd. Şti. (sözleşmede “Şirket” olarak ifade

edilecektir.) ile Satıcı aralarında aşağıdaki hususlarda anlaşarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

1. GENEL ESASLAR

1.1. Satıcı, Şirket’in vekili, acentesi, ticari mümessili veya 4857 sayılı İş Kanunu anlamında çalışanı değildir. Bu nedenlerle Şirket Satıcı’nın haksız fiil, vergi, SSK gibi

borç ve mükellefiyetlerinden sorumlu değildir.

1.2. Satıcı, Şirket adına herhangi bir taahhüde girmek ve hukuki işlem yapmak yetkisine sahip değildir. Satıcı yanlış veya yanıltıcı temsilde bulunamaz.

1.3. Satıcı, bu sözleşme ile sahip olduğu hak ve yükümlülükleri kısmen ya da tamamen başkasına devredemez.

1.4. Şirket ile Satıcı arasında bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi, Şirket’in Satıcı’ya ürün satma zorunluluğunu ya da Satıcı’nın mutlaka Şirket’ten ürün alma

zorunluluğunu doğurmaz.

1.5. Satıcı’ya verilmiş olan başlangıç paketinin içindeki bütün malzemeler ve içerikleri ile Başarı Adımları 2,3,4 , Etik Kuralları Talimatnamesi, panoramalar ve

temsilci mektuplarında yer alan vb tüm dökümanlarda Satıcı’ya iletilen yer alan kurallar ve yükümlülükler sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

2. SATIŞ ESASLARI

2.1. Şirket münhasıran kendisinin belirleyeceği iskontoyu sözleşme süresince Satıcı’ya uygulayacaktır. Şirket belirli zamanlarda bu oranı değiştirme hakkına sahip

olacaktır. Satıcı kendisine bazı özel kampanya dönemlerinde uygulanacak farklı iskonto oranlarına dayanarak bazı isteklerde bulunma hakkına sahip değildir.

2.2. Satıcı, siparişleri sadece nihai tüketici olan müşterilerine satmak üzere alır. Bu nedenle, tekrar satılmak üzere ticari işletmelere satış yapması sözleşmeye

aykırılık teşkil eder.

3.ÖDEMELER

3.1. Satıcının, satmış olduğu ürünlerden belirtilen komisyonu, konuşulduğu tarihlerde bildirmiş olduğu hesap numarasına yapılacaktır.

3.2. Satıcı, satmış olduğu ürünleri kayıt altına alıp ay sonu şirket ile mütabakat yapma zorunluluğundadır.

4. SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, gerek Şirket ile ilgili bilgileri, gerekse satış konularında kendisine verilecek bilgileri üçüncü kişilere açıklayamaz.

4.2. Satıcı’nın Şirket’ten aldığı ürünlerin satılmasından elde ettiği gelirle ilgili vergi ve diğer yasal yükümlülükler tamamen kendisine ait olup, bu konuda Şirket’ten

hiçbir talebi olamaz.

4.3. Satıcı’nın tüketici ile yazılı bir sözleşme yapması (sipariş defteri) ve akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermesi yasal bir yükümlülük olup, Satıcı’nın

bu yükümlülüğünü yerine getirmesi zorunludur.

4.4 Satıcı, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan panoramalar ve temsilci mektuplarında vb tüm dökümanlarda kendisine iletilen yükümlülüklerini yerine getirmeyi

ve bu dökümanlarda kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder.

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Şirket veya Satıcı, hiçbir şarta bağlı olmadan sözleşmeyi diledikleri zaman tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptirler.

Her iki taraf da fesih nedeni bildirmek zorunda değildir. Sözleşme iki taraftan birince belirtilen şekilde feshedilmedikçe yürürlükte olacaktır. Ancak fesih tarihinde bir

tarafın diğer tarafa bir borcu bulunmakta ise, borçlu borcunu bir vade öngörülmüş olsa dahi fesih tarihi itibariyle kapatmak zorundadır. Şirket’in ağır ihmal ve

kusuru halleri hariç olmak üzere Satıcı sözleşmenin feshinden dolayı Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edemez.

6. TEBLİGAT

Sözleşmenin başlangıç kısmında yazılı adresler tarafların kanuni ikametgahı olup, adres değişikliği yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Şirket tarafından Satıcı’nın

sözleşmedeki adresine yapılan bildirim kendisine ulaşmasa da tebliğ edilmiş sayılacaktır.

7. YETKİ ŞARTI VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Gerek bu sözleşmeden çıkacak ihtilafarın hallinde, gerekse sözleşmenin tarafları arasında çıkacak diğer uyuşmazlıklarda Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri

yetkili olacaktır. Şirket defter ve kayıtları HUMK 287. maddesi gereğince tek delil olarak kabul edilmiştir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRULUĞU VE İŞLENMESİ

İşbu sözleşme kapsamında Satıcı tarafından Şirket’e verilen nüfus bilgileri, adres ve telefon bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kişisel bilgi/veri

işbu sözleşmenin ifası amacıyla Satıcı işlerini daha iyi anlayabilmek ve onlara destek olmak, özel fırsatlar ve promosyonlar sunmak, tüm ürünlerimiz ve iş

fırsatlarımız hakkında Satıcı’yı bilgilendirmek için Şirket kayıtlarında saklanmakta, tasnif edilmekte, iş amaçlı raporlarda kullanılmaktadır.

Satıcı kişisel bilgilerin/verilerin Şirket tarafından gerekli görüldüğünde, Türkiye dışında verilerin korunması hakkındaki yasaların Türkiye’deki yasalardan farklılık

gösterdiği diğer ülkelerde dahi global olarak kullanılabileceğini kabul etmektedir.

Satıcı, kişisel bilgilerinde değişiklik yapmak isterse 444 20 49 numaralı telefonu arayarak gerekli gördüğü işlemi yapabilecektir. Satıcı ön sayfada yer alan kendisine

ait tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu sözleşme Satıcı’nın enzelo.com web sitesinden kayıt formu doldurarak “ Tali Satıcılık Sözleşme si ’ni okuduğumu ve onayladığımı kabul ediyorum .”

Taraflardan biri feshedinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

  • banner-alti-promo-4.png
Yeniliklerinden ilk siz haberdar olun!